رهبر انقلاب، امروز پس از کاشت نهال: 

🔹مسئله گیاه و سبزه و حفظ فضای ناشی از طبیعت زنده، برای کشور خیلی مهم است.

🔹مسئولینی که در ارتباط با کار جنگلها و مراتع و زمینهای کشاورزی هستند، به کارشان اهمیت بدهند.