۱-تکیه به توانائیهای داخلی 

۲-دل نبستن به دنیا 

۳- استکبارستیزی

۴_نفوذناپذیری