یک مدل دینی برای انتخاب درست!

شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید: بین دو حاکم در تردیدم، چه کنم؟

️ امام فرمودند: عادل، صادق، فقیه و با تقواترین را انتخاب کن.

️ آن شخص پرسید: اگر به تشخیص نرسیدم؟ 

️ امام فرمودند: ببین افراد متدین به کدام مایلند؟

️ پرسید:اگر نفهمیدم؟

 امام فرمودند: بنگر مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می پسندند، او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر آن هارا خشمگین میکند، او را برگزین.

 (اصول کافی،ج۱،ص۶۸)