نسیم کوی جـانـان است قرآن           شمیم عطر رحمان است قرآن

بود روشنگر راه ســعادت                چو خورشید فروزان است قرآن

به گلزارش ، خــزان راهــی نـــدارد          بهاران در بهاران است قرآن

ژوزف ارنست رنان فیلسوف معروف فرانسه•••

در کتابخانه شخصی من هزاران جلد کتاب سیاسی، اجتماعی، ادبی، و غیره وجود دارد که همه آنها را بیشتر از یک بار مطالعه نکرده ام و چه بسا کتابهایی که فقط زینت کتابخانه من می باشند، ولی یک جلد کتاب است که همیشه مونس من است و هر وقت خسته می شوم آن را مطالعه می کنم تا درهایی از معانی و کمال به روی من گشوده شود ، و از مطالعه زیاد آن خسته و ملول نمی شوم، این کتاب ، کتاب آسمانی مسلمانان است، اگر کسی خواسته باشد به کتابی که از آسمان نازل شده، معتقد شود، آن کتاب فقط قرآن است، زیرا کتاب های دیگر آسمانی امتیازات قرآن را ندارند.....

پیامبر اسلام از نظر دانشمندان شرق و غرب، ص 188