او خواهد امد

در تمام ادیان و مذاهب مختلف جهان اعم از وثنیت کلیمیت مسیحیت مجوسیت اسلام و...ازمصلحی که در اخر الزمان ظهور خواهد کرد و به جنایت های انسانها خاتمه خواهد دادوحکومت واحد جهانی را بر اساس عدالت وآزادی استوار خواهد کرد گفتگو شده است.ونوید آن مصلح بزرگ جهان علاوه بر قران مجید در تمام کتاب های آسمانی چون انجیل تورات وزبورآمده است...

اگر چه غیرازقران مجید همه ی کتاب های اسمانی دست خوش تحریف شده اند لکن باز جملاتی از دستبرد دیگران مصون مانده است که در انها از امدن مهدی موعود ومصلح جهان وبنیانگذار حکومت واحد جهانی گفتگو شده است وچون این مطلب به صورت پیش گویی ومربوط به اینده است ومضامین انها در قران مجید واخبار متواتروقطعی اسلام وارد شده است از این رهگذر مسلم میشود که این عبارت ها از منطق وحی سر چشمه گرفته واز دستبرد انسان ها در طول تارخ مصون ومحفوظ مانده است.

اینک ما متن قسمتی از نوید های مهدی موعود را از کتب مقدسه که به عنوان کتاب اسمانی شناخته شده است  را نقل میکنیم تا اصالت مهدویت وجهانی بودن اعتقاد ب ظهور روشن گردد.

مهدی موعود در عهد عتیق<تورات وملحقات ان>

در«سفرپیدایش»چنین می خوانیم:

1-خداوند بر ابراهیم ظاهر گشته گفت:به ذریت تو این زمین را می بخشم تمام این زمین را که می بینی به تو وذریه توتا به ابد خواهم بخششید...به سوی اسمان بنگروستارگان را بشمار هر گاه توانی انهارا شمرد...ذریت تو نیز چنین خواهد بود...من هستم که تورا ازکلدانیان بیرون اوردم تا این زمین را به اثیت تو بخشم»{سفر پیدایش فصل 12بند 7 فصل 13 بند15وفصل 15 بندهای5-8}

2-ونام توبعد از این«اَبرام»خوانده نشود بلکه نام تو«ابراهیم»خواهد بود زیرا که تورا پدر امت های بسیار گردانیدم تو را بسیار بارور نمایم وامت ها را از تو پدید اورم وپادشاهان از تو به وجود ایند وعهد خویش را در میان خود وتووذریت بعد از تو استوارگردانم.که نسلا بعد نسل عهد جودانی باشد... اما درخصوص اسماعیل تورا اجابت فرمودم اینک اورا برکت داده بارور گردانم  واورا بسیار کثیر گردانم دوازده رییس از وی پدید ایند و امتی عظیم از وی به وجود اورم...از ابراهیم امتی زرگ وزوراور پدید خواهد امد وجمیع امت های جهان از او برکت خواهند یافت.{همان فصل 17 بندهای 5-8-20 وفصل18 بند 19}

مهدی موعود در عهد جدید<اناجیل وملحقات ان>

در انجیل برنابا نوید های حضرت مهدی ع به صراحت امده است ولی نظر به اینکه مسیحیان ان را معتبر نمیداننددر اینجا فقط نویید های موجود در اناجیل معتبر را می اورییم:

1-هم چنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد...انگاه علانت پسر انسان دراسمان پدید گردد ودر ان وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند وپسر انسان را ببینند که بر ابر های اسمان با قوت وجلال می اید...اسمان و زمین زایل خواهد شد اما سخن من هرگز زایل نخواهدشد اما از ان روز وساعت هیچ کس اطلاع ندارد حتی ملائکه اسمان جز پدر من وبس...لهذا شما نیز حاضر باشیدزیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می اید.{انجیل متی فصل 24بندهای  27،30،35،37،45}

2-اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خود اید انگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست وجمیع امت ها در حضور اوجمع شوند وانها را از همدیگر جدا می کنند به قسمتی که شبان میش ها را از بز ها جدا می کند.{همان فصل 25 بندهای 31و32}

توضیح:اینکه کلمه ی «پسرانسان»مطابق نوشته <مستر هاکس امریکایی>در کتاب خود< قاموس کتاب مقدس>80 بار در انجیل وملحقات ان تکرار شده که فقط 30 مورد ان با حضرت عیسی ع قابل تطبیق می باشد و50 مورد دیگر از نجات دهنده ای سخن می گویید که در اخر الزمان ظهور خواهد کرد و حضرت عیسی نیز با او خواهد امد واو را جلال خواهد داد واز ساعت ورئز ظهور او جز خدا کسی اطلاع ندارد.و او کسی جز حضرت مهدی «علیه السلام»نمی باشد.