پرسش:جامعه منتظر دارای چه ویژگی هایی است؟

پاسخ: انتظار چشم به راه بودن وبه معنای دقیق تر امید به اینده ی روشن است وقتی انسان اینده را روشن وزیبا ببیند سعی می کند به سوی ان رفته ان را نزدیک ونزدیکترکند.زیرا انتظارتنها یک حالت درونی نیست بلکه در انسان ایجادحرکت ونشاط می کند.انتظار به جامعه هویت میبخشد ازاین رو درروایات انتظاربهترین عمل شناخته شده است.در حدیثی نبوی امده است:

{برترین کارهای امت من انتظار فرج است}

به ویژه انتظارامام زمان که به تقویت بنیان های فکری واعتقادی جامعه منتظر می انجامد.بررسی انتظار وجامعه منتظر نشان میده دویژگی های مهم جامعه منتظر عبارتند از:

1- وحدت وهمدلی

جامعه منتظر در حرکت به سوی هدف خویش متحدوهماهنگ با امام خویش پیش می رود.چرا که رازموفقیت جامعه در رسیدن به سعادت وخوشبختی همراهی وهمیاری با امام خویش است درکلامی از امام زمان امده است:

{واگر شیعیان ماکه خدا ایشان را به اطاعتشان موفق فرماید.دروفای به عهد برعهده ایشان یکدل می بودندتوفیق دیدارما ازانها تاخیر نمی افتاد.}{احتجاج ج2ص656}

طبق این حدیث چنانچه جامعه منتظر راه وحدت ویکدلی رادر وفای به عهد امام خویش پیش گیردبه فیض حضور امام زمان نایل خواهد شد.

2-مقابله با بدعت ها

جامعه منتظرمقابل بدعت ها وانحراف ها در دین ورواج منکرات موضع می گیرد.درحرکت های جمعی مقایل انها ایستادگی کرده مانع رشدجریانات انحرافی وبدعت ها میشود.

3- بیزاری از دشمنان اهل بیت(ع)

شناخت امام وپیروی والگوگیری ازاوسبب اشکارشدن زیبایی های اخلاقی میشود.در حدیثی از پیامبر(ص)امده است:{خوشا بحال انکه قائم خاندان مرا درک کند در حالی که پیش ازدوان قیام به اووامامان قبل از اواقتدا کرده از دشمنان ایشان اعلام بیزاری کرده باشد انان دوستان وهمراهان من وگرامی ترین امت من نزد من هستند.}{کمال الدین ج1ص535}

4- داشتن اخلاق نیکو

به همین لحاظ جامعه منتظر برای هماهنگی باامام زمان دراهتمام به رعایت محاسن اخلاقی همه ی تلاش وکوشش خودرابه کار می گیرد.درحدیثی از امام صادق(ع)امداست:{هر کس دوست دارد از یاران حضرت قائم باشد بایدمنتظر باشدودر حال انتظاربه پرهیزگاری واخلاق نیکورفتار نماید.}{غیبت نعمانی ص207}

5- بینش وبصیرت درمورد زمانه

روشن بینی واگاهی جامعه ازمحیط پیرامون خود برای انتظاری سازنده یک ضرورت است.چراکه دوران غیبت چالش هایی درپیش دارد که بی توجهی وغفلت از ان ها به مثابه استقبال از خطروپیروی ازمدعیان دروغین وگرایش به عرفان های کاذب ولغزشدر مسیر حقیقت است.شناخت زمان وموقعیت به ویژه از بعد سیاسی اجتماعی برای جامعه منتظرازاهمیت زیادی برخورداراست چرا که این شناخت به نجات جامعه ازفتنه های عصر غیبت کمک کرده زمینه مقابله ومبارزه بامدعیان دروغین رافراهم می کند.درحدیثی ازامام صادق(ع)امده است:{آن کس که ازوضع زمان خود آگاه است مورد هجوم«شبهات»قرارنمی گیرد.}{تحف العقول ص356}

جمع بندی ونتیجه گیری: باتوجه به این پنج ویژگی یک جامعه منتظر که ذکر شد،حال باید ببینیم که ما به عنوان نسلی که باید زمینه ساز ظهورباشیم چقدر توانستیم این زمینه را فراهم کنیم.وبلعکس دشمنان ومخالفان امام زمان چقدردر این زمینه تلاش کردند که مارا به عقب برانندومارا غافل کنند؟؟؟ باید از خود سوال کنیم ان کسانی که مدعی شیعه بودن می کنند ولی وحدت را حفظ نمیکنن وباعث جدایی فرق اسلامی می شوند وخود بنیان گذارخیلی از بدعت ها هستند آیا به دنبال ظهورامام زمان هستند؟؟؟وان کسانی که در دامان دشمنان اسلام وشیعه هستند واز ان ها تغذیه میشوند چگونه می توانند از دشمنان اسلام و امامان وشیعه بیزاری بجویند وزمینه ساز ظهور باشند؟،بی شک دشمنان اسلام دشمنان امام زمان(عج) هستند.پس با داشتن بینش وبصیرت نسبت به این دشمنان در زمان خودوشناختن انها وبامقابله با انها واصل مهم اخلاق نیکو وپرهیزکاری ما میتوانیم زمینه ساز واقعی ومنتظر واقعی ان حضرت باشیم.ان شاءالله.