در دعای عهد درخواست ظهوربا نُه فرازوجمله لطیف ودقیق بیان شده است که به برسی یکی از انها میپردازیم.


الـهـمً ارنی الطلعـةَ الرَشیدةَ: خدایا آن جمال ارجمند را به من بنمایان.

وقتی به خدای سبحان عرض می کنیم«الهم ارنی»علاوه برطلب دیدار آن امام غایب از خدا می خواهیم ان خورشیدپشت ابرغیبت ظهورکند وهمه اورا نظاره گرباشند.


«الطلعة»با الف ولام معرفه همراه است.خواه معرفه ان عهد ذکری ویل ذهنی باشد اشاره به این نکته است که حضرت ولی عصر(عج)برای فطرت ما شناخته شده است ونزد فطرت الهی ما مبهم وناشناخته نیستند.همان طور که فطرت ما الهی است با خلیفة الله،وجه الله وباب الله هم فطرتاً اشنا هستیم...


ضمنا«رشیدة»صفت مشبه است ودر حقیقت اسم فاعلی است که بیان گربر دوام است که هم راشد است وهم مرشد م رشد دهنده و هم رشد یافته برای همگان وهمیشه هست.


در کتاب مکیال المکارم،بخش چهارم،جمال وزیبایی حضرت مهدی(عج)را یکی از ویژگی های ان حضرت می شمرد ومی نویسد:{بدان که مولای ما حضرت صاحب الزمان(عج)زیبا ترین وخوش صورت ترین مردم است زیرا شبیه ترین مردم به پیامبر اکرم(ص)است}

روایات فراوانی در توصیف جمال دل ارای اخرین حجت خدا حضرت مهدی(عج)وارد شده است که  در مجموع می توانیم انها را به دوبخش تقسیم کرد:

الف- روایاتی که به توصیف کلی سیرت وصورت ان حضرت بسنده نموده واز ایشان به عنوان شبیه ترین مردم به رسول خدا(ص)یاد کرده اند از جمله:

ازجابربن عبدالله انصاری نقل شده است که پیامبرگرامی اسلام(ص)فرمودند:(مهدی ازفرزندان من است اسم او،اسم من وکنیه او،کنیه من است.او از نظر خَلق وخُلق شبیه ترین مردم به من است. {کمال الدین وتمام النعمة ج1ص137}

با توجه به این روایات همهۀ خصال وصفاتی را که در قران وروایات به پیامبر گرامی اسلام نسبت داده شده به وجود مقدس امام مهدی(عج)نیز می توان نسبت داد.

ب- روایاتی که خصال وسیمای حضرت مهدی(عج)را به تفصیل بیان کرده وویژگی های ان حضرت را یک به یک برشمرده اند.برخی از روایات که در این زمینه وارد شده است به این شرح است:

پیامبراکرم(ص) امام مهدی(عج)را شبیه خود معرفی کرده ودر توصیف او می فرمایید:{پدر ومادرم به فدای او که هم نام من وشبیه من وشبیه موسی زاده عمران است بربدن او نورهایی(جامه هایی)از نور است که از شعاع قدس روشنایی می یابد.{بحار الانوارج36ص337}

ودر روایت دیگری از پیامبراکرم(ص)نقل شده است:{مهدی مردی از فرزندان من است .برگونه راست او خالی است که همانند ستاره درخشان است.}{بحارالانوارج51ص95}