میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک

میلاد علی‌اکبر آمد

در جلوه حسین(ع) دیگر آمد

از امر خدا مگر دوباره

از غار حرا پیمبر(ص) آمد.