پرسش : با اشاره به این مطلب که زبان ابزاری برای گناهان متنوع است راه درمان بیماری های زبان چیست؟

پاسخ: معمولا این بیماری در اصل پیدایش وبروزش با بروز بیماری های اخلاقی دیگر مشترک است مثل عدم تهذیب نفس،معاشرت با منحرفان و...اما این که چرا اسیب وخطر زبان نسبت به دیگر گناهان بیشتر است چند دلیل دارد: ...1- زبان ابزاری است که در هر زمان ومکان در اختیار انسان است ولی دیگرابزار گناه اینگونه نیست2- گناه زبان نیاز به پرداخت هزینه ندارد 3- در اختیار همه هست پس اسیب بیشتری دارد 4- در دید بسیاری از مردم قبح چندانی ندارد گناه زبان مطابق با گناهان کبیره دیگر مثل زنا و...5- توسط زبان گناههان متعددی می توان انجام داد مثل دروغ تهمت،غیبت .

ودلیل های دیگری هم می توان برای آن ذکر کرد حالا با علم به این موارد راه درمانی که می توان ذکر کرد چیست؟

-*سکوت: درروایات به ما دستور داده اند در جایی که لازم نیست،سخن مگویید زیرا هر چه حرف زیادتر باشد،احتمال خطا وگناه بیشتر است.


امام باقر(ع)در این رابطه می فرمایند:احدی از گناهان سالم ومصون نمی ماند،مگر اینکه زبانش را پنهان کند. {تحف العقول ص298}

از این روایت استفاده می شود که زبان منشأ وکلید تمام گناهان است،زیرا حضرت می فرمایند: «الذنوب» می دانیم جمع محلا مزین به الف ولام،افاده عموم می کند،یعنی تمام گناهان؛ حتی نفرمودند مثلا به غیر از گناه زبان پس باید تمام گناهان را کنترل کرد؛اشتباه نشود،کسی نمی خواهد بگوید در جایی که وضیفه سخن گفتن است،خاموش بودن نیکوست. بلکه می گوییم باید حرف های بی فایده را ازکلام حذف نمود.

سکوت نشانه عقل است،البته سکوتی که طبق موازین شرع وعقل ودر جای خود باشد،به همین دلیل است که امام علی (ع) می فرمایند:زمانی که عقل کامل شد،تکلم کم می شود.{نهج البلاغه حکمت68}

یعنی بین کمال عقل وقلت کلام،رابطه مستقیم وجود دارد.پس داروی جلوگیری ازگناه زبان سکوت است.