دو نمونه از ویژگی های شخصیتی امام خمینی(ره):

۱- مدریت زمان:

یکی از راه های رسیدن به قلهٔ خوش بختی«مدیریت زمان»است که به معنای تسلط بر اوقات خود می باشد.این تسلط بر اوقات تنها با برنامه ریزی دقیق ومنطقی حاصل می شود.حضرت امام از کسانی بودند که براساس برنامه ریزی بر تمام دقایق عمر خود تسلط داشتند. پیامبر اکرم(ص)مدیریت زمان را خردمندانه دانسته ومی فرمایند:در صحف حضرت ابراهیم امده است«خردمندماذامی که عقل وخردش از او گرفته نشده٬بایدساعتی را برای خود در نظر گیرد»بنا بر بیان پیامبر اکرم(ص)٬برنامه ریزی برای زمان ومدیریت آن نشانه تعقل ودانایی است.

۲- حسن خلق:

قران کریم٬خطاب به پیامبر اکرم(ص)می فرمایند:همانا تو بر اخلاق بزرگی هستی،(قلم آیه۴)

امام خمینی(ره)در مورد حسن خلق فرمودند:شیوهٔ ائمهٔ ما واولیای خدا وانبیای خدا بوده است که خودشان را خدمتگذار مردم می دیدند وبا حسن معاشرت وبارفتار انسانی٬با رفتار الهی رفتار می کردند وکارهابب را که بایدانجام بدهند با همین حسن رفتار انجام می دهند.