گشت عام الحزن بر ختم رسل، سال غمت

شد روان از دیده‌اش بر چهره اشک ماتمت

- رحلت ام المومنین حضرت خدیجه علیهاالسلام تسلیت باد.