گزیده ای از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به زوج های جوان:

روایت معروفی داریم که پیامبر (ص) فرمودند نکاح سنت من است. البته این سنت آفرینش است ، سنت میان انسان ها و همه اقوام و ادیان است. پس چرا فرموده اند سنت من؟ چه اختصاصی وجود دارد؟ شاید از این جهت باشد که اسلام بر این امر تاکید بیشتری ورزیده و این تاکید در ادیان الهی دیگر کمتر است.

شما ملاحظه می کنید این تاکیدی که اسلام بر ازدواج کرده در این مکاتب اجتماعی و فلسفه های رایج اجتماعی و سیاست های معمولی دنیا ، وجود ندارد. اسلام اصرار دارد که پسرها و دخترها در همان سنینی که برای ازدواج آماده اند ، ازدواج نمایند. و چون سنت است و به قصد ادای سنت پیامبر و اطاعت امر ایشان به این کار اقدام می نمایند ، طبیعی است که ثواب هم می برند.

خطبه های عقد(79/6/28 و 76/11/9)