اسلام ودختران:

روزگار جاهلیت این گونه بود که هرگاه به یکی از آنها بشارت داده می شد که دختری نصیب تو شده صورتش از شدت ناراحتی سیاه ومملوو از خشم واز قوم وقبیله خود برای خبر بدی که به اوداده شده بود متواری می گردید ونمی دانست اورا با ننگ نگه دارد یا در خاک پنهانش کنند ولی دین مقدس اسلام به طرف داری از دختران برخاسته، انان را از قهر وخشم پدران و نارضایتی مادران نجات داد.

دختران در بینش اسلامی،شخصیتی ارزشمند دارند؛به گونه ای که در روایات از بهترین فرزندان معرفی شده اند:«بهترین اولاد شما دخترانتان است»{بحارالانوار،ج 104،ص91}

هیچ خانه ای نیست که در ان چند دختر باشد و هر روز دوازده نوع برکت و رحمت بر آن خانه نزل نشود .ملایکه همیشه ان خانه را زیارت میکنند وبرای پدراشان در هر شبانه روز برابر عبادت یکسال ثواب مینویسند{مستدرک الوسایل،ج15،ص116.}