رسول خدا (ص):

«نشستن مرد در کنار خانواده اش، نزد خدا،

دوست داشتنی تر از اعتکاف درمسجد من است»

 تنبیه الخواطر و نزهة النواظر الم، ج ‏2، ص 122،