زیبا ترین جواب...

 استاد فاطمی نیا: مولوی تمثیل آورده است که فردی نشسته بود و "یاربّ" می‌گفت.

شیطان بر او ظاهر می‌شود و می‌گوید: تابه حال این همه "یاربّ" گفته‌ای، چه فایده داشته است!؟

 مرد دلش شکست و از دعا کردن منصرف شد و خوابید.

شب کسی به خواب او آمد و گفت چرا دیگر "یاربّ" نمی‌گویی!؟

 جواب داد: چون جوابی نمی‌شنوم و می‌ترسم از درگاه خدا مردود باشم، پس چرا دعا بکنم!؟

 گفت خدا مرا فرستاده است تا به تو بگویم این "یاربّ" گفتن‌هایت همان لبّیک و جواب ماست!

یعنی اگر خداوند نخواهد صدای ما به درگاهش بلند شود، اصلاً نمی‌گذارد " یاربّ" بگوییم!

 نکته‌ها از ناگفته‌ها ص ۴۹