امام‌باقر(‌ع):

 مؤمن کسی است که:

۱_️هرگاه شاد باشد، شادی‌اش او را به گناه و باطل نمی‌کشاند

۲_️هرگاه خشمگین شود، خشمش او را از گفتار حق خارج نسازد

۳_️هرگاه قدرت یابد، قدرتش او را به ظلم و کردار ناروا نکشاند.


خصال شیخ صدوق، ج۱، ص۱۰۵