عقد زهرا و علی در آسمانها بسته شد

سرنوشت عشق هم بر زلف آنها بسته شد

________________________

بر اوج محبت علی اوجی نیست

 دربحر بجز کرامتش موجی نیست

درکل ممالک ومذاهب به جهان 

 مانند علی وفاطمه زوجی نیست

سالروزازدواج امیرالمومنین(ع) وحضرت فاطمه(س)،نورانی ترین پیوندهستی مبارک