سوال:

از کجا بفهمیم نمازمان مورد قبول خدا واقع شده؟


پاسخ:

 ما دو نوع نماز داریم:

۱-یکی نماز ملفوظ است. یعنی نمازی که انسان فقط الفاظ را می خواند و نمازش در محدوده الفاظ است.

۲-نماز مقبول است.یعنی نمازی که انسان را از گناه دور نگه می دارد ،چون قرآن فرمود :

"ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر"

️ راه تشخیص نماز مقبول از نماز ملفوظ در این است که:

اگر نماز صبح توانست تا ظهر انسان را از گناه حفظ کند این نماز مقبول است،

اگر نماز ظهر وعصر توانست تا شب انسان را دور از گناه نگه دارد ،چنین نمازی ،نماز مقبول است.

 وگرنه نمازی که بعدش گناه انجام شود،فقط نماز ملفوظ است‌.

از بیانات آیت الله جوادی آملی.