پرسش:

فرق کسى که نماز مى خواند و گناه مى کند با کسى که گناه نمی کند و نماز هم نمى خواند چیست؟

پاسخ: 

باید دانست تصور اینکه کسی بی نماز باشد و گناه نکند محال است، چرا که کمترین گناهی که چنین فردی در هر روز انجام می دهد ترک نماز است که از گناهان کبیره می باشد.

با این حال چند تفاوت بین نمازگذارِ گناه کار با بی نمازی که در ظاهر گناه نمی کند وجود دارد:

1.امید به نجات و عاقبت بخیری نمازگذار بسیار بیشتر از بی نماز است، همانگونه که پیامبر خدا (ص) نسبت به جوان نماز خوانی که مرتکب گناه نیز می شد فرمود: یک روز نمازش او را از گناه باز می دارد و چیزی هم نگذشت که آن جوان توبه کرد. 

2.نمازگذارِ گنه کار نسبت به بی نماز، بیشتر در معرض بخشش و رحمت الهی قرار دارد زیرا نماز گناهان را ریخته و از بین می برود. سلمان فارسی (ره) می گوید: «با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در سایه ی درختی بودیم، یک شاخه از آن گرفته و آن را تکان داد پس یک برگی از آن افتاد. فرمود: «نمی پرسید که چرا چنین کردم؟» عرض کردیم به ما خبر دهید ای رسول خدا ! فرمود: « به تحقیق شخص مسلمان هرگاه به نماز قیام می کند گناهانش می ریزد همان طور که برگ های این درخت می ریزد» 

3.طبق روایت امام صادق (ع) اگر در قیامت نماز انسان مورد قبول خداوند قرار گرفت سایر اعمال خوب انسان نیز مورد قبول واقع می شود و الا اعمال نیک انسان ارزشی نخواهد داشت

نتیجه گیری:

پس هیچ عمل خوب بی نماز مورد قبول قرار نمی گیرد چون اصلا نمازی نخوانده تا قبول یا رد شود، ولی اگر نمازِ نمازگذار مورد قبول درگاه خداوند قرار گیرد هرچند گناه کار باشد بقیه اعمال نیک وی نیز قبول می شود.