سوال :

معنای آیه «و بالوالدین احسانا» را از امام صادق علیه السلام پرسیدند؟؟ 

پاسخ:

حضرت فرمود:احسان به پدر و مادر اینست که رفتارت را با آنها نیکو کنی و مجبورشان نکنی تا چیزی که نیاز دارند از تو بخواهند. «یعنی قبل از درخواست آنان » نیازشان را برطرف کنی ».

بحار الانوار، ج 74، ص 79.