سوال:

 تاثیر غیبت در قبولی نماز چیست؟

پاسخ:

در این باره حدیثی از پیامبر اکرم(ص) دایم که می فرمایند:

 پیامبر خدا صلى الله علیه و آله: خداى متعال، نماز و روزه غیبت کننده از مرد یا زن مسلمان را تا چهل شبانه ‏روز نمى‏ پذیرد، مگر این که غیبت شونده از او در گذرد.

( اگر اطلاع دادن به غیبت شونده سبب ناراحتی یا گرفتاری شود، اطلاع ندهد و برایش استغفار کند)


شناخت نامه نماز؛ جلد ۲؛ حدیث ۸۹۵