سوال:
فرق خواندنِ نماز با به پا داشتن آن چیست؟

پاسخ:
شهیدمرتضی مطهری در کتاب آشنایی با قرآن اینگونه این مطلب را توضیح می دهند:
فرق است میان نماز خواندن و نماز را به پا داشتن؛ و اصولًا مواردی که در قرآن «نماز خواندن» تعبیر شده است، در مقام مذمّت است؛ یعنی سخن از کسانی بوده که نمازهایشان ایراد داشته است.
اقامه (به پا داشتن) نماز چیست؟
به پا داشتن نماز آن است که حق نماز ادا شود، یعنی نماز به صورت یک پیکر بی‏ روح انجام نگردد بلکه نمازی باشد که واقعاً بنده را متوجه خالق و آفریننده خویش سازد؛ و این است معنی «ذکر الله» که در آیه شریفه 14 سوره طه بدان اشاره شده: اقِمِ الصَّلوةَ لِذِکری.

آشنایی با قرآن، ج2، ص65