سوال :
آیا در نهج البلاغه درباره ذات حق و اینکه او چیست و چه تعریفی می‌توان‌ برایش ذکر کرد بحثی شده است ؟

پاسخ :
بلی بحث شده است ، زیاد هم بحث شده‌ است ، ولی همه در اطراف یک نکته دور می‌زند و آن اینکه ذات حق وجود بی‌حد و نهایت ، و هستی مطلق است و ( ماهیت ) ندارد.
او ذاتی است‌ محدودیت ناپذیر و بی‌مرز ، هر موجودی از موجودات حد و مرز و نهایتی دارد ، خواه آن موجود متحرک باشد و یا ساکن ، موجود متحرک نیز دائما مرزها را عوض می‌کند ، ولی ذات حق حد و مرزی ندارد ، و ماهیت که او را در نوع‌ خاصی محدود کند و وجود محدودی را به او اختصاص دهد در او راه ندارد
سیری در نهج البلاغه، استاد شهید مرتضی مطهری، ص 58