سوال:
تا کجا باید آبروی دیگران را حفظ کرد؟

پاسخ:
محمد بن فضل گوید: به امام کاظم علیه السلام عرض کردم: قربانت گردم، از یکی از برادرانم خبری می رسد که آن را نمی پسندم و وقتی از خود او می پرسم، وی منکر آن می شود با آن که گروه مورد اعتمادی آن را از او نقل می کنند.

امام علیه السلام در پاسخ فرمودند:
«ای محمد! گوش و چشمت را پیرامون برادرت تکذیب کن، و اگر پنچاه سوگند خورنده نزد تو گواهی دهند و او سخن دیگری گوید، سخن برادر خود را تصدیق و سخن آنان را تکذیب کن، و از او خبری را منتشر نکن که موجب زشتی او گردد و آبرویش را بریزد که اگر چنین کنی از کسانی خواهی بود که خداوند درباره ی آن ها فرموده: «إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب ألیم؛ کسانی که دوست دارند که زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده اند شیوع پیدا کند برای آنان عذابی پردرد خواهد بود .
سوره نور/ آیه 19
الکافی 8: 147 ح 125