پیامبر(ص) در مورد حقوق همسایه فرمودند:
...هرگاه میوه اى خریدى، براى او تعارف بفرستى و اگر این کار را نمى کنى، میوه را مخفیانه به خانه ات ببر و فرزندت را همراه آن میوه، بیرون میاور تا کودکانِ او را [با دیدن آن میوه در دست فرزندت] ناراحت کنى. با بوى [و یا دودِ] دیگت، او را ناراحت نکنى، مگر آن که مقدارى از غذاى آن را براى او بفرستى.
مسکّن الفؤاد، صفحه 105
یه نگاهی به فضای مجازی بیندازیم! حواسمون به خودنمایی‌هامون هست؟ به عکس غذاها، لباس‌ها، خریدها، هدیه‌ها و سفرهایی که تو صفحه شخصی‌مون میذاریم و از همسایه گرفته تا دوست و آشنا و غریبه می‌بینند هست؟ حواسمون به دل‌هایی که می‌شکنیم هست؟