آخرالزمان

اگه تمام عالم را کفر پر میکرد، ایمان داشتن اینقدر سخت نبود.

اما مشکل دقیقا اینه که آخرالزمان قرار نیست همه عالم رو کفر پر کنه. طبق روایت در آخرالزمان مسجد هست اما پر است از افراد خدا نترس که مشغول غیبتند، پیشنماز هست اما عقل خود را از دست داده ، آدم ظاهر الصلاح هست، اما مال یتیم میخوره، قاضی مسلمان هست اما خلاف حکم خدا حکم میکنه، منبری هست ، امر به تقوا هم میکنه اما خودش عمل نمیکنه، همت همه شکم شده و شهوت.

اصول کافی ج۸ ص۳۷

دنیای آخرالزمان دنیای پیچیده ایه. 

اگر این چیزها رو دیدید ، تعجب نکنید! محکم سر ایمانتون بایستید و بدانید که رحمت خدا به شما نزدیک است!

و ان رحمت الله قریب من المحسنین!