▪️دعوا سر علی بود

زهرا چرا کتک خورد

▪️دعوا سر علی بود

محسن چرا ز غم مرد

▪️در را زکین شکستند

ادامه...

دست علی ک بستند

▪️دیگر چرا ب ناحق

دست گلش شکستند

▪️دعوا سرعلی بود

زهرا چرا ب در خورد

▪️دعوا سر علی بود

اتش ب معجرش خورد

▪️زینب چرا تو خونه

فریاد میزد حسن مرد

▪️دعوا سر علی بود

در روی زهرا افتاد

▪️دعوا سر علی بود

زهرا تو بستر افتاد

▪️حسن چرا تو خونه

لکنت ب حرفاش افتاد

▪️دعوا سر علی بود

زهرا غذا نمیخورد

▪️دعوا سر علی بود

زهرا خوابش نمیبرد

▪️کلثوم چرا تو خونه

بغض گلوشو میخورد

▪️دعوا سر علی بود

علی کتک نمیخورد

▪️اما با سوز زهرا

علی تو اون شبا مرد


▪️یافاطمه زهرا(س)

💧باز باران..

💧با ترانه

💧دارد از مادر نشانه..💧

💧بوی باران..

💧بوی اشک مادرانه💧

💧 پر ز ناله💧

💧کودکی با مادری پهلو شکسته💧

💧سمت خانه..💧

💧کوچه ها و تازیانه💧

💧گریه های کودکانه💧

💧حمله ی نامرد پَستی وحشیانه

💧تازیانه  تازیانه. .💧

💧پس چرا مادر، چرا گم کرده راه آشیانه..💧

💧باز باران.💧

💧دانه دانه ،حیـدرانه💧

💧بی صدا و مخفیانه💧

💧آه ، از غسل شبانه💧

💧زینبــانه 💧

💧لرزه افتاده به شانه💧

💧پشت تابوتی روانه💧

💧بـــــاز  بـــاران 💧

💧باز  . . .

 


حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود

خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود

ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه

گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود

شهادت حضرت فاطمه (س) را به شما تسلیت عرض میکنم