1 _ پیش تو تعظیم کرده آسمان ها و زمین

الدخیل ام البنین....

مادری کردی تو بر نسل امیرالمومنین

الدخیل ام البنین....


2_ باتومی شد عطروبوی فاطمه(ع) احساس کرد

الدخیل ام البنین......

عصمت دامان تو عباس(ع) را عباس(ع) کرد

الدخیل ام البنین......