رسول خدا(ص)

درهای آسمان رحمت الهی در چهار مورد گشوده می شود:

هنگام آمدن باران،

آنگاه که فرزند به صورت پدر و مادر خود نگاه کند

و هنگام بازگشایی درب خانه خدا

و هنگام ازدواج.

بحار,ج 100،ص 221