سوال: مفهوم وعلل غیبت حضرت مهدی(عج) چیست؟

پاسخ:

 مقام معظم رهبری:انتظاراین است که او همه عالم نه یک نقطه را سرشارازعدالت کند وقسط را درهمه جا مستقرنماید درروایاتی هم که درباره آن بزرگوارهست همین معنا وجود دارد بنابراین انتظار منتظران مهدی موعود دردرجه اول انتظار استقرار عدالت است.{30/7/81}

مفهوم غیبت: غیبت به معنای پوشیده بودن ازدیدگان است نه حاضر نبودن غیبت امام ممکن است به دو گونه روی دهد:

 1-غیبت شخص وجسم یعنی امام دیده نمی شود گرچه حضور دارد.

2-غیبت شخصیت وعنوان یعنی امام دیده می شود ولی شناخته نمی شود.

علل غیبت:

1-سری ازاسرارالهی: امام صادق(ع)فرمودند:غیبت سری ازاسرار الهی است.{کمال الدین وتمام النعمه ج2}

2-حفظ جان امام.

3-استقلال ونبودن تحت پیمان دیگران.

4-آزمایش مردم:امام کاظم(ع) فرمودند:برای صاحب این امرغیبتی خواهد بودکه گروهی ازپیروان او ازاعتقاد خود دست بر می دارند این غیبت ازمونی است که خداوند با ان بندگانش را می آزماید.{الغیبه طوسی فصل5}

5- تادیب مردم: امام باقر(ع)می فرمایند: وقتی خداوند همراهی وهمنشینی ما رابرای قومی خوش ندارد مارا ازمیان آن هابرگیرد.{علل الشرایع ص244 باب79}