داستان گره گشایی از کار دوست:

ابان بن تغلب از یاران نزدیک امام صادق(ع) است می گوید با امام صادق(ع) در مکه بودم همراه آن حضرت مشغول طواف کعبه شدیم در همین وقت یکی از شیعیان از من تقاضا کرد که همراه او برای برآوردن حاجتی که داشت برویم.

من به طواف ادامه دادم او اشاره کرد ولی من به اوتوجه نکردم زیرا دوست داشتم امام صادق(ع) را تنها نگذارم.

او بار دیگر اشاره کرد٬امام متوجه اشاره او گردید به من فرمود:او با تو کاری دارد؟

گفتم اری فرمود: او کیست؟ 

گفتم:از دوستان ما است شیعه است.امام که متوجه شده بود او کار لازمی دارد فرمود:نزد او برو.

عرض کردم طواف را قطع کنم. 

فرمود:اری.

عرض کردم: اگر چه‌واجب باشد.

فرمود: آری اگر چه واجب باشد.

و از سخنان امام صادق(ع) که فرمود: 

سعی وگام برداشتن مسلمان برای برآوردن نیازهای مسلمان بهتر از هفتاد بار طواف به دور کعبه است.

(داستان دوستان.محمد محمدی اشتهاردی)