مقام معظم رهبری:

در زندگی سعادت٬وخوشی خوشبهتی بسته به تلاش است که ما اینجا خواهیم کرد پس اگراز این تلاش غفلت کردیم وفراموش کردیم وتبلی کردیم ناگهان چشم باز می کنیم وخودمان را در آن نشئه می بینیم در حالی که دستمان خالی است.(۷/۳/۱۳۶۶)