از شیطان پرسیدند:

گمراه کردن شیعیان چه سودی دارد؟!

گفت:

امام اینها که بیاید

روزگار ما سیاه خواهد شد

اینها که گناه میکنند امامشان دیرتر می آید...

اللهم عجل لولیک الفرج