به یاد خدا باش!

《فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ》
به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم.» (بقره/۱۵۲)
به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد،
اگر خدا به یاد انسان بود، از جهل رهایی می یابد و اگر در کاری مانده است خداوند نمی گذارد عاجز شود
و اگر در مشکل اخلاقی گیر کرد خدایی که دارای اسماء حسنی است و متصف به صفات عالیه، البته به یاد انسان خواهد بود.

علامه طباطبایی (ره)