امام باقر(ع):

انکه در انتظار امر ما بمیرد از اینکه در وسط خیمه مهدی(عج)ولشکرش از دنیا نرفته ضرر نکرده است.

اصول کافی.ج۱ص۳۷۲