سلمان می‌گوید :

 زیر سایه درختی نزد رسول خدا(ص) بودیم . 

آن حضرت شاخه‌ای را گرفت و تکان داد . برگ هایی از آن بر زمین ریخت

سپس حضرت فرمودند : نمی پرسید که چرا چنین کردم؟!️

 گفتیم : بفرمایید . 

فرمودند : هنگامی که مسلمانی به نماز می‌ایستد گناهانش مانند برگ‌های این درخت بر زمین می‌ریزد.

 وسائل الشیعه : ج۴ ، ص۳۰