صدقه، فقط پرداخت یا کمک مالی به افراد بی بضاعت نیست.

جامعه امروز،

به این نوع صدقه نیاز بیشتری دارد.

امام صادق(ع):

صدقه اى که خداوند آن را دوست دارد عبارت است از: 

اصلاح (آشتی) میان مردم هرگاه رابطه‏ شان تیره شد و نزدیک کردن آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور شدند.

کافى ج2، ص209، ح1