پرسش :

آیا ترک گناه کبیره کفاره گناه صغیره است؟

پاسخ :

گنــاه دو قسـم اسـت
بدان که شریعت مقدسه، گناه را به دو قسم کرده است: کبیـره و صغیـره؛ و حکم فرموده که اجتناب از گناهان کبیره، کفاره‌ی گناهان صغیره است.
چنانکه خدای تعالی فرموده :
« اِنْ تَجْتَنِبوُا کَبائِرَ مًا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ»‍ اگر از کبائر آنچه بر شما حرام شده است، اجتناب کنید، آن را کفاره‌ی سایر گناهان شما مےکنیم.
اجتناب کبیره وقتی کفاره‌ی صغیره مےشود که به قدرت و اراده، آن را برای خدا ترک کنی، نه اینکه قدرت بر انجامش نداشته باشی، یا به خاطر ترس از مردم یا حفظ آبرو یا عدم شوق و رغبت، آن را انجام ندهی؛ که چنین اجتنابی کفاره‌ی صغایر نمےشود.

بررسی گناهان کبیره آیت الله مجتهدی (ره) ص ۱۵
‌‌