امروز قلب عالم و آدم حرای توست
این کوه نور شاهد حرف خدای توست
مکه دگر برای بزرگیت کوچک است
فریاد کن رسول که دنیا برای توست
عید مبعث نبی مکرم اسلام (ص) مبارک باد.
------------------------------
امشب که شب مبعث احمد باشد
مشمول همه عطای سرمد باشد

یا رب چه شود طلوع صبح فردا
صبح فرج آل محمد باشد .
-------------------------------
ماه فرو ماند از جمال محمّد
سرو نباشد به اعتدال محمّد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
در نظر قدر با کمال محمّد

بعثت پیامبر مهربانی حضرت محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله مبارک